6-88985105 (021)

سی تی Virtual Colonoscopy

سي تي کولوگرافي چيست؟

سي تي کولوگرافي يا کولونوسکوپي مجازي يک روش جديد راديولوژي است که براي جستجو پوليپ هاي کولون يا سرطانهاي مربوط به آن به کار مي رود.

مزاياي سي تي کولونوگرافي؛

– بي خطر است

– براي بيماراني به کار مي رود که خيلي ضعيف بوده و توانايي تحمل روش هاي سنتي کولونوسکوپي و باريوم انما را ندارند.

از اين پروسيجر چه انتظاراتي را داريم؟

همکاران ما به شما آمادگي هاي زير را در موقع وقت دهي به شما

مي دهند که شامل؛

– اطلاعات با جزئيات بالا در مورد پروسه تميز کردن روده

– بسته مسهل (مسهل:مسهل براي تميز کردن روده و خارج کردن مدفوع از روده به کار مي رود.با مصرف مسهل حرکت هاي روده به مدت چندين ساعت بيشتر خواهد شد)

لازم است که کولون به طور کامل از بقاياي غذا خالي بماند واين زماني ميسر خواهد بود که رژيم غذايي بگيريد و از مسهل استفاده کنيد.

در طول سي تي کولونوگرافي چه اتفاقي مي افتد؟

راديوگرافر شما را روي تخت سي تي اسکن مي خواباند.لوله کوچک را داخل رکتوم شما قرار داده و از طريق آن گاز دي اکسي کربن را به داخل روده ها تزريق مي کند تا روده هاي شما متسع شوند.

در همان حالتي که به پشت دراز کشيدهايد، از شما تقاضا مي شود که نفس خود را نگه داريد و درهمان حال از شما سي تي اسکن انجام مي شود.

سپس شما بايد روي شکم دراز بکشيد و نفس خود را نگه داريد که دوباره به مدت چند سايه ديگر از شما اسکن انجام مي شود.

راديولوژيست تصاوير شما را کنترل مي کند. تصوير برداري که تمام شد،لوله از شما خارج مي شود.

آيا سي تي کولونوگرافي دردناک است؟

چون در اين آزمون از مسکن استفاده نمي شود،اتساع کولون با گاز دي اکسيد کربن ممکن است باعث ناراحتي شما شود.اگراحساس پرگازي شديد داريد شايد نياز به خالي کردن باد شکم داشته باشيد.

اين آزمون دردناک نيست و ناراحتي اين آزمون فقط به مدت چند دقيقه خواهد بود.

اين آزمون چقدر طول مي کشد؟

زمان واقعي اين آزمون ??-?? دقيقه است،اما ممکن است مدت زمان اقامت شما در بخش راديولوژي به مدت ??-?? دقيقه باشد.

بعد از انجام اين آزمون چه اتفاقي مي افتد؟

شما بعد از اتمام آزمون اجازه داريد راديولوژي را ترک کنيد و رژيم غذايي طبيعي خود را دنبال کنيد.

راديولوژيست تصاوير را آناليز کرده و جواب کتبي آزمون را براي پزشکتان ارسال مي کند .

همچنين يک سي دي از تصاوير براي شما ارسال مي شود.